Podľa druhu stavieb zameriava spoločnosť
UNIRES-Bau s.r.o. svoje stavebné aktivity na realizáciu:
Občianskej
a bytovej výstavby
  • Výstavba, rekonštrukcie, dostavby a prístavby administratívnych, obytných budov, zdravotníckych a polyfunkčných objektov, ako aj rodinných domov
  • Rekonštrukcie  a obnova kultúrnych pamiatok
  • Sanácie suterénnych, pivničných a neizolovaných priestorov stavieb
Špeciálnych
prác
a
izolácií
  • výstavba a opravy čistiarní odpadových vôd - vykonávanie  špeciálnych izolácií vodojemov, bazénov a technických nádrží
  • výstavba oporných múrov a spevňovanie svahov
  • konštrukcie spevnených plôch parkovísk, parterov , komunikácií a príjazdov k objektom
  • systémové debnenia a betonárske práce, technické podlahy pre rôzne druhy IS
Priemyselných
stavieb
  • Realizácia výrobných, skladových, predajných a športových halových objektov  

Kontaktné údaje:

UNIRES - Bau s.r.o.
Vodárenská 2
040 01 Košice

Tel: 0905 413 817
E-mail: uniresbau@uniresbau.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 46 447 890
IČ DPH: SK2023457304
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Košice, číslo účtu: 2923884405/1100

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 29202/V.